Urząd Lotnictwa Cywilnego: dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przyjmuje już wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie. Termin złożenia wniosku upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Jak co roku Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 roku. Wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć 50% łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2012 r. poz. 904), do dnia 31 stycznia 2017 roku można składać wnioski o udzielenie dofinansowania.

W rozdziale 56 działu 600 części 56 ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO WEDŁUG DZIAŁÓW WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017 stanowiącego Załącznik nr 2 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r przewiduje, iż Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może rozdysponować w 2017 zł pomiędzy podmioty ubiegające się o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa kwotę 500.000 złotych.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 15 marca 2017 r., w którym zostały złożone, chyba że ustawa budżetowa na rok, w którym wnioski zostały złożone, nie wejdzie w życie do dnia 1 lutego. W takim przypadku Prezes Urzędu rozpatrzy wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest TUTAJ