Nowy Statut a członkostwo w AP

6 listopada 2013 roku, KRS w Warszawie, wpisał Statutu AP przyjęty w dniu 29 czerwca 2013 roku podczas XXXII WNZD AP ze zmianami uchwalonymi podczas XXXIII WNZD AP obradującego w dniu 28 września 2013, do właściwego rejestru. Tym samym wskazany dokument zaczął obowiązywać. Jest to kluczowy moment, wieńczący 20 lat pracy.

Jedną z kardynalnych zmian jakie wprowadził ten dokument jest zmiana zasad członkostwa w Aeroklubie Polskim. Zgodnie z § 10 ust. 1. Statutu Członkowie Związku dzielą się na: członków zwyczajnych, którymi „mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby  prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego” oraz członków honorowych, którymi być mogą tylko „osoby fizyczne, które uzyskały tę godność, zgodnie z postanowieniami Statutu”.

Tym samym zniknęła kategoria członków wspierających, którzy funkcjonowali przy poprzednim zapisie Statutu AP.

W myśl zapisów właściwych Uchwał podjętych na ostatnich Walnych Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Delegatów AP, członkami zwyczajnym AP zostały Aerokluby Regionalne jako osoby prawne. Spis wszystkich znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej AP.

Dotychczasowi członkowie wspierający AP, aby moc w pełni tworzyć Aeroklub Polski, powinni niezwłocznie złożyć deklarację członkowską. Wówczas po pozytywnej weryfikacji przez Zarząd AP organizacja taka niezwłocznie stanie się członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane członkostwem w AP do pobrania i złożenia deklaracji członkowskiej . Wystarczy wypełnić i wysłać skan na adres biuro@aeroklubpolski.pl .