VIII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

W związku z tym, że podczas poprzedniego Kongresu AP Komisja Rewizyjna podała się do dymisji, Zarząd Aeroklubu Polskiego postanowił zwołać Nadzwyczajny Kongres, który ma tylko jeden punkt – wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół lotniczych i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego należy w szczególności:

  • uchwalanie regulaminu działalności KRAP oraz komisji rewizyjnych aeroklubów regionalnych
  • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu Polskiego oraz szkół lotniczych
  • przedstawienie Zarządowi Aeroklubu Polskiego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień
  • nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych w aeroklubach regionalnych
  • występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego
  • zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych zgromadzeń delegatów aeroklubów regionalnych
  • wybór biegłego rewidenta

Pierwszy termin Kongresu wyznaczono na 15.07.2017 r. – godzina 9.45 

Drugi termin Kongresu wyznaczono na 15.07.2017 r. – godzina 10.00

Kongres odbędzie się w siedzibie PLL LOT przy ul. 17 stycznia 43 w Warszawie.