• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Licencje Klubu

Licencje klubu wydane na 2012 rok

POBIERZ PLIK PDF
(aktualizacja 28.11.2012)

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego publikuje w załączonym wyżej pliku wykaz Aeroklubów Regionalnych i Organizacji posiadających status członka AP, którym przyznano Licencje Klubu Sportowego (LKS) na rok 2012.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd AP w dniu 14 stycznia 2012r. Regulaminem Licencjonowania Klubów Sportowych, licencje zostały wydane aeroklubom, które spełniły wymogi formalne tj.:

 • zadeklarowały, w przysłanym do AP wniosku, udział we współzawodnictwie sportowym w określonych sportach lotniczych i wniosły wymagane opłaty;
 • nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec Aeroklubu Polskiego lub uzgodniły na piśmie z przedstawicielami AP termin i sposób uregulowania tych zobowiązań.

Przypominamy również, że od 14 stycznia 2012 roku obowiązują zatwierdzone przez ZAP dwa nowe regulaminy tj.:
1. Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych
Zgodnie z Art. 4 ust. 2 i 3 tego regulaminu:

 • Licencję Klubu Sportowego przyznaje się na wniosek Klubu Sportowego, przesłany pocztą lub e-mailem na adres AP oraz po wpłynięciu na konto AP stosownej opłaty;
 • Licencja Klubu może być wydana wnioskodawcy, który spełnia łącznie warunki:
  • jest organizacją deklarującą udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzącą działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana LKS
  • nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP
  • posiada status członka AP

2. Regulamin Licencjonowania Zawodników
Zgodnie z Art. 4 ust. 5 tego regulaminu:

 • Osoba ubiegająca się o wydanie Licencji Sportowej FAI musi być członkiem klubu sportowego, prowadzącego działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana Licencja Sportowa FAI. Oznacza to, że Aeroklub Regionalny lub Organizacja będąca członkiem AP, do której należy wnioskodawca, musi posiadać ważną na dany rok Licencję Klubu Sportowego.

W związku z powyższym, mając na uwadze rozpoczynający się sezon sportowy, zapraszamy Aerokluby Regionalne i Organizacje, które mają przeterminowane zobowiązania wobec AP i z tego powodu nie mogą otrzymać Licencji Klubu Sportowego, a ich zawodnicy nie mogą dostać Licencji Sportowej – do skontaktowania się z Sekretarzem Generalnym AP, najpóźniej do 29 lutego b.r. w celu uzgodnienia wysokości swojego zadłużenia oraz terminu i sposobu jego spłaty.

Po podpisaniu ugody w sprawie spłaty zadłużenia, zainteresowany Aeroklub otrzyma warunkowo Licencję Klubu Sportowego, a jego zawodnicy będą mogli otrzymać Licencje sportowe na 2012 rok.

W celu uzyskania dostępu do Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych, do którego załącznikiem jest cennik oraz wniosek wydawania licencji, uprzejmie prosimy o przejście do BIP Aeroklubu Polskiego.

wniosek

cennik