Komisja Rewizyjna AP

Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia co do ich ewentualnej realizacji.

  • Komisja Rewizyjna Związku składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków wybranych na Kongresie.
  • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
  • Komisja Rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji, przy czym co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji przepisy § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  • W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni Kongres dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Przepisy § 30 ust.7 stosuje się odpowiednio.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.

  • Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli działalności Związku. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżącej działalności Związku lub pracach Zarządu Związku.
  • Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
  • Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów Związku w charakterze obserwatora.
  • Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Związku.
  • Członkowie Komisji rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.

Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Decyzje Komisji są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, członka Komisji prowadzącego posiedzenie.

Aktualności