Komisja Rewizyjna AP

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół lotniczych i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów

Do zadań Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego należy w szczególności:

  • uchwalanie regulaminu działalności KRAP oraz komisji rewizyjnych aeroklubów regionalnych
  • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu Polskiego oraz szkół lotniczych
  • przedstawienie Zarządowi Aeroklubu Polskiego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień
  • nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych w aeroklubach regionalnych
  • występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego
  • zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych zgromadzeń delegatów aeroklubów regionalnych
  • wybór biegłego rewidenta

Komunikaty bieżące KRAP są publikowane na  w zakładce INFORMACJE KOMISJI REWIZYJNEJ AP

Aktualności

Newsletter

Zapisz się do newslettera AP