Kongres AP

  • Kongres Aeroklubu Polskiego jest najwyższą władzą w związku
  • W Kongresie Aeroklubu Polskiego udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego Związku
  • Kongres Aeroklubu Polskiego jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Aeroklubu Polskiego.

Aktualności